มัลติมีเดีย

CodingThailand X BNK48 The Inspiration Series

มารู้จักโครงการ Coding Thailand โครงการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล

การเป็นพลเมืองดิจิทัล : I’m สมร 4.0

เข้าใจความเป็นพลเมืองดิจิทัล ผ่านเรื่องราวของ สมร 4.0 ที่กว่าเธอจะกลายมาเป็น สมร 4.0 เช่นทุกวันนี้ เธอผ่านการเรียนรู้ และลองผิดลองถูกบนโลกดิจิทัลมาอย่างมากมาย พลังของอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนชีวิตและความหมายของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ในแบบที่เธอไม่เคยนึกถึง…

รายการ IS COMING ตอน Cybersecurity is coming

รายการ IS COMING ตอน Application is coming พามารู้จักกับภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ที่เป็นภัยร้ายแรงอันดับสองของโลก และเป็นภัยที่กระทบกับธุรกิจอย่างชัดเจน

Phuket Smart City

มาติดตามแนวคิดในการสร้าง Smart City ของเมืองภูเก็ต ว่าทำไมภูเก็ตถึงต้องพัฒนาเมืองเพื่อเป็น Smart City และภูเก็ตมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไปสู่ Smart City

แนวทางสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทยจากปริมาณสู่คุณภาพ

งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย : จากปริมาณสู่คุณภาพ” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รายการ IS COMING ตอน Application is coming

รายการ IS COMING ตอน Application is coming จะพาไปสำรวจวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลที่เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากมาย ผ่านแอพพลิเคชั่นในหลากหลายรูปแบบ