สิ่งพิมพ์

คู่มือพลเมืองดิจิทัล

คู่มือพลเมืองดิจิทัลเล่มนี้จะพาเราไปรู้จักกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดทักษะและความรู้ การรักษาความปลอดภัย สิทธิและความรับผิดชอบ รวมไปถึงโอกาสและความท้าทายแห่งยุคสมัย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวเข้าสู่พลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์

แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ‘แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ’ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2461