แนวทางสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทยจากปริมาณสู่คุณภาพ

งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย : จากปริมาณสู่คุณภาพ” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

ช่วงที่ 1

นำเสนอผลการศึกษา “การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโสทีดีอาร์ไอ ดร. เปาว์ ไวโรจน์พันธุ์ นักวิชาการทีดีอาร์ไอ

 

ช่วงที่ 2

การเสวนาแนวทางสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่ EEC : จากปริมาณสู่คุณภาพ