การศึกษา

‘ดีป้า’ นำร่องปั้นคนดิจิทัลกว่า 3.7 พันราย

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเร่งสร้างกำลังคนดิจิทัลเพื่อออกสู่อุตสาหกรรมในอนาคต