กำลังคนด้านดิจิทัล

แนวทางสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทยจากปริมาณสู่คุณภาพ

งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย : จากปริมาณสู่คุณภาพ” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ‘แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ’ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2461