ทีดีอาร์ไอ

แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ‘แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ’ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2461