DEPA

‘ดีป้า’ นำร่องปั้นคนดิจิทัลกว่า 3.7 พันราย

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเร่งสร้างกำลังคนดิจิทัลเพื่อออกสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ‘แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ’ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2461