Digital Citizenship

การเป็นพลเมืองดิจิทัล : I’m สมร 4.0

เข้าใจความเป็นพลเมืองดิจิทัล ผ่านเรื่องราวของ สมร 4.0 ที่กว่าเธอจะกลายมาเป็น สมร 4.0 เช่นทุกวันนี้ เธอผ่านการเรียนรู้ และลองผิดลองถูกบนโลกดิจิทัลมาอย่างมากมาย พลังของอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนชีวิตและความหมายของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ในแบบที่เธอไม่เคยนึกถึง…

depa จับมือ Google เปิดอบรมหลักสูตร Digital Citizenship

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า จับมือ Google ประเทศไทย ร่วมเปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” หรือ Digital Citizenship