EEC

แนวทางสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทยจากปริมาณสู่คุณภาพ

งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย : จากปริมาณสู่คุณภาพ” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย