wirot

เมื่อ Virtual Reality ขึ้นเวทีการเมือง

Virtual Reality ช่วยสื่อสารทางการเมือง และนำผู้คนไปอยู่ในบรรยากาศและประเด็นทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างเข้าถึงและเท่าเทียมมากขึ้น

แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ‘แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ’ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2461

1 2